• 1.Úvod

  Predmetom tohto prevádzkového poriadku-podmienok inzercie je stanovenie podmienok fungovania exkluzívneho spoločensko-inzertného zoznamovacieho, jemne erotického portálu www.topspolocnici.sk medzi prevádzkovateľom tohto portálu, ktorý je legitímnym správcom/ďalej len ADMINISTRÁTOR/ tejto webovej stránky a Zadávateľom inzercie. Prevádzkový poriadok určuje práva a povinnosti obidvoch strán.
 •  
 • 2.ADMINISTRÁTOR

  2.1.  ADMINISTRÁTOR portálu www.topspolocnici.sk neposkytuje žiadne erotické, escortné, alebo iné sexuálne služby inzerované na tomto serveri. Administrátor, len poskytuje registrovaným užívateľom portálu www.topspolocnici.sk  využívať priestor na vkladanie textovej a obrázkovej inzercie.

  2.2. PRÁVA A POVINNOSTI :

  (a)  Administrátor si vymedzuje právo odmietnuť inzerciu, alebo zmazať akýkoľvek inzerát, ktorý nie je v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, prípadne ak to sám uzná za primerané, alebo nevyhnutné aj bez toho, aby to dal na vedomie, či podal vysvetlenie zadávateľovi inzerátu.

  Ďalej si vyhradzuje právo zrušiť,vymazať, alebo odmietnuť inzerciu aj v týchto prípadoch:

  – Ak sa jedná o inzerciu konkurenčného portálu s podobnými inzertnými službami

  – Ak sa jedná o porušovanie osobných práv a urážanie iných osôb, ak je inzercia v rozpore

  s dobrými mravmi, morálnym a etickým kódexom

  – Ak poškodzuje dobré meno administrátora tohto portálu, alebo je v rozpore s jeho

  záujmami

  – Ak sa jedná o erotickú inzerciu tohto prevádzkového poriadku!/,ktorá je umiestnená do sekcií:

  SPOLOČNÍK - TOP PONUKA PRE DÁMY - SPOLOČNÍK NA SPREVÁDZANIE DO SPOLOČNOSTI

  SPOLOČNÍK - SPOLOČNÍK PRE DÁMY - SPOLOČNÍK NA SPREVÁDZANIE DO SPOLOČNOSTI

  SPOLOČNÍK - SPOLOČNÍK PRE PÁNOV - SPOLOČNÍK NA SPREVÁDZANIE DO SPOLOČNOSTI

  Do ostatných sekcií s výnimkou vašej úvodnej-hlavnej prezentačnej fotky /bod 5.2 písmeno-(e)/ je vkladanie erotických fotiek povolené!

  – Ak sa nedá inzercia technicky zrealizovať

  – Ak inzercia obsahuje vulgarizmy, prípadne iné urážlivé a rasistické výrazy

  – Ak obsah inzercie je v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom

  (b)  Administrátor sa zaručuje poskytovať služby nepretržite, neposkytuje, ale záruku súvislého bezchybného fungovania a zabezpečenia serveru, nezodpovedá ani za prípadné škody spôsobené nečinnosťou, alebo poškodením serveru.

  Je ale v jeho záujme, aby došlo k čo najrýchlejšiemu odstráneniu problému! Zaväzuje sa teda prevádzkovať a udržiavať server podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a vynaloží maximálne úsilie k spokojnosti zadávateľov inzercie.

  (c)  Administrátor si vyhradzuje právo na možné overenie-verifikáciu určitých informácií poskytnutých zadávateľom inzercie, hlavne čo sa týka komerčnej-platenej inzercie/najmä niektorých registračných údajov,ktoré zadal zadávateľ inzercie pri registrácii konta a ktoré slúžia len pre vnútornú evidenciu a fakturáciu administrátora tohto webu /, v prípade zistenia týchto nepravdivých informácií/pozri tiež bod 3.2 písmeno-(d)/, môže administrátor kompletne zmazať celú takúto inzerciu/bez nároku vrátenia uhradeného poplatku za inzerciu, ak bol inzerát platený/ prípadne môže natrvalo zablokovať konto zadávateľa inzercie.

  (d)  Administrátor je oprávnený elektronickou poštou informovať zadávateľov inzercie o službách serveru, novinkách, tiež zasielať informácie ohľadom platby za inzerát/ak je platený/, dĺžky platnosti inzerátu, doby skončenia inzerátu a možnosti jeho obnovenia-predĺženia…

  (e)  Administrátor  má právo rozhodnúť o ukončení tejto webovej stránky bez toho, aby musel upovedomiť zadávateľov jednotlivých inzercií.

  (f)  Administrátor nie je povinný odstraňovať, alebo zmeniť príspevky jednotlivých zadávateľov inzercií na základe požiadavky iných zadávateľov inzercií. K odstráneniu, alebo zmene inzercie, môže pristúpiť len ak je to v rozpore s týmto Prevádzkovým poriadkom!

  (g)  Administrátor je oprávnený zablokovať Konto v prípade, že zadávateľ inzercie koná v neprospech, alebo spôsobí škodu administrátorovi tohto portálu, alebo poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.

  (h)  Administrátor môže, ale nemusí oznámiť, alebo vysvetliť zadávateľovi inzercie príčiny zablokovania jeho konta.

  2.3.  VYLÚČENIE ZOPDPOVEDNOSTI :

  (a)  Administrátor nezodpovedá za text inzerátu ani za fotografie zverejnené na tomto portáli, každá osoba sa vystavuje trestnému postihu v prípade zneužitia fotografie tretej osoby!

  (b)  Administrátor nenesie právnu zodpovednosť za zneužitie fotografie tretími osobami, žiadnym spôsobom nezodpovedá za materiály posielané a zverejňované na týchto stránkach.

  (c)  Administrátor nezodpovedá za pravdivosť, spoľahlivosť ani autenticitu informácii a údajov vo vkladanej inzercii, ktoré poskytli zadávatelia inzercie, plnú zodpovednosť preberajú zadávatelia jednotlivých inzercii.

  (d)  Administrátor nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za akékoľvek škody, priame alebo nepriame, vzniknuté na základe využívania služieb tohto portálu.

  (e)  Administrátor nezodpovedá za udalosti, alebo skutky,ktoré sa mohli stať v reálnom skutočnom svete medzi zadávateľom inzercie inzerujúcim na týchto stránkach a užívateľmi, ktorí prejavili záujem o tieto služby, ako následok spoznania sa prostredníctvom týchto stránok a to z akýchkoľvek príčin. Tiež nenesie žiadnu zodpovednosť ani za prípadné občiansko-trestnoprávne spory medzi týmito dvoma stranami.

  (f)  Administrátor nenesie zodpovednosť za prestávky a omeškania, ktoré vzniknú neúmyselne, neručí za nepretržitú funkčnosť portálu v prípade hackerských útokov, alebo  počítačových vírusov, administrátor nezodpovedá za vzniknuté škody užívateľa/zadávateľa inzercie/.

  (g)  Administrátor nepreberá zodpovednosť za možnú stratu dát, ktorá mohla byť výnimočne spôsobená z akéhokoľvek dôvodu.

  (h)  Administrátor nie je zodpovedný za zneužitie mena a priezviska či firmy, akejkoľvek emailovej adresy, telefónneho čísla a fakturačnej adresy pri prvotnej povinnej registrácii, ktorú takto uskutočnil zadávateľ inzercie na tomto portáli. Za zneužitie týchto údajov zodpovedá samotný zadávateľ inzercie, ktorý sa v prípade zneužitia cudzích, alebo falošných údajov vystavuje trestnému postihu. – /Pozri tiež bod 3.2 písmeno-(d) tohto prevádzkového poriadku!/

 • 3.ZADÁVATEĽ INZERCIE

  3.1. ZADÁVATEĽOM INZERCIE sa rozumejú svojprávne fyzické a právnické osoby, ktoré dosiahli vek 18 a viac rokov a sú občanmi Slovenskej republiky. Ďalej sú to erotické a masážne salóny, erotické podniky a kluby, sexshopy, sprostredkovateľské reklamné, mediálne a iné agentúry či firmy, objednávajúce inzerciu na tomto portáli a ktorých sídlo je v Slovenskej republike.

  3.2. PRÁVA A POVINNOSTI :

  (a) Zadávateľ inzercie je povinný rešpektovať a dodržiavať všetky podmienky inzercie, tohto prevádzkového poriadku uvedené na www.topspolocnici.sk. 

  (b) Zadávateľ inzercie sa zaväzuje využívať pridelené konto v súlade so všeobecne záväznými právnymi normami, právnym spoločenským poriadkom a záväznými predpismi tohto prevádzkového poriadku. 

  (c) Zadávateľ inzercie je zodpovedný za svoju inzerciu, za obsah svojich inzerátov a preberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené administrátorovi, alebo tretej osobe, nedodržaním pravidiel uvedených na tomto portáli.

  (d) Zadávateľ inzercie je povinný vyplniť aktuálne a pravdivé kontaktné informácie o sebe, ktoré sú povinné pri prvotnej registrácii v sekcii REGISTROVAŤ -v registračnom formulári na tomto portáli. Tieto údaje nie sú zverejňované, nebudú zobrazené na www.topspolocnici.sk, slúžia len pre našu vnútornú evidenciu a fakturáciu/ak sa jedná o platenú inzerciu/, ktorá slúži pre potreby administrátora tohto webu.V prípade niektorých falošných, alebo cudzích kontaktných údajov ako je Meno a Priezvisko, alebo názov Podniku/Klubu ,Fakturačnej adresy a pod., ktoré zadávateľ inzercie uviedol v rámci povinnej prvotnej registrácie, berie zadávateľ inzercie na seba plnú zodpovednosť, zodpovedá za škody, ktoré tak mohol spôsobiť inej osobe a tiež administrátorovi tohto portálu, ktorý jeho falošné údaje spracoval vo faktúre a faktúru použil pre účely evidencie daňovej a účtovnej. Všetky škody, ako aj finančné, ktoré takto môžu vzniknúť administrátorovi, alebo tretej osobe ktorej údaje boli zneužité, znáša zadávateľ takejto falošnej inzercie, ktorý sa môže zároveň vystaviť aj trestnému postihu!

  (e) Zadávateľ inzercie je povinný udržiavať v tajnosti svoje prihlasovacie údaje ako Prihlasovacie meno-Login a Heslo, pomocou ktorých sa prihlasuje na svoje Konto. Každý zadávateľ inzercie si sám zodpovedá za zneužitie svojho Loginu a Hesla!

  (f) Zadávateľ inzercie má právo po prihlásení svojim Loginom a Heslom: editovať,zmazať alebo obnoviť-predlžiť si platnosť svojho inzerátu ak expiroval.

  (g) Zadávateľ inzercie v prípade zistenia chyby do 15 dní odo dňa, kedy zistil možnú chybu u administrátora tohto portálu, má nárok na oprávnenú reklamáciu, prípadná chyba znamená: Zlyhanie-porucha služieb zaslanej objednávky, alebo poruchu portálu zapríčinenú technickým zlyhaním, ktoré trvalo viac ako 48 hodín, v týchto prípadoch má právo na zľavu z ceny formou dobropisu, alebo adekvátnu kompenzáciu, pričom táto kompenzácia znamená hlavne, predĺženie doby inzercie o čas nefunkčnosti, poprípade inej náhrady, na ktorej sa obidve strany dohodnú. Po uplynutí 15 dní sa na reklamáciu neprihliada!

  Reklamácia sa neuznáva ak sa chyba objavuje u zadávateľa inzercie, a to hlavne nesprávnym použitím jeho technických vedomostí a neznalosťou technických špecifikácií počítačových zariadení, alebo pokiaľ sa problémy, výpadky s pripojením do internetu vyskytujú na jeho strane.

 • 4.REGISTRÁCIA KONTA

  (a) Na umožnenie používania portálu www.topspolocnici.sk/vkladanie inzercie/ je potrebné uskutočniť najskôr správnu registráciu konta.

  Registrácia konta sa vykoná správnym vyplnením a zaslaním registračného formulára nachádzajúceho sa na stránke v sekcii REGISTROVAŤ :

  Zadefinovaním Prihlasovacieho mena – Loginu, hesla, emailovej adresy, čísla telefónu a fakturačnej adresy.

  Tieto údaje nie sú zverejňované, nebudú zobrazené na www.topspolocnici.sk, slúžia len pre našu vnútornú evidenciu a fakturáciu, ktorá slúži pre potreby administrátora tohto webu, preto musia byť pravdivo vyplnené! Pozri tiež bod 3.2 písmeno-(d) tohto prevádzkového poriadku!

  (b) Zadávateľ inzercie registráciou konta v registračnom formulári dáva administrátorovi tohto portálu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú.

  V prípade nakladania s osobnými údajmi zadávateľa inzercie sa postupuje v plnom súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Administrátor sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje a IP adresy jednotlivých zadávateľov inzercií tretej strane, s výnimkou prípadov, keď mu povinnosť sprístupniť osobné údaje ukladá zákon (napr. v trestnom konaní-oficiálna žiadosť Polície SR, či iných orgánov činných v trestnom konaní, daňovom konaní a pod.).

  Konkrétne registračné údaje, ktoré zadávateľ inzercie uviedol v registračnom formulári, nebudú zobrazené na stránkach www.topspolocnici.sk, sú potrebné na telefonické preverenie administrátorom vašej pridanej inzercie a na bezchybné vystavenie a poslanie faktúry, ak si ju zadávateľ inzercie vyžiada. Tieto údaje musia byť pravdivo vyplnené!

  (c) Kontaktné údaje, ktoré uvediete v registračnom formulári pri registrácii konta ako telefónny kontakt a emailová adresa musia byť aktuálne, ale nemusia byť totožné s tými,ktoré budete chcieť následne uviesť priamo vo svojej  inzercii v inzertnom formulári. V samotnej inzercii môžete teda uviesť odlišné kontaktné údaje.  

  Správna registračná emailová adresa, ktorú ste uviedli v registračnom formulári je dôležitá pre zaslanie aktivačného linku a vášho novo vytvoreného Prihlasovacieho mena-loginu a hesla/pomocou ktorých sa prihlásite do svojho konta/, tiež Vám budú na ňu zasielané informácie ohľadom platby za inzerát/ak je platený/, dĺžky platnosti inzerátu, doba skončenia inzerátu a možnosti ďalšieho obnovenia-predĺženia.

  (d) Po registrácii sa zadávateľ inzercie zaväzuje vybrať pri vypĺňaní INZERTNÉHO FORMULÁRA taký Nick-prezývku/pod ktorou bude zverejnený na portáli/, ktorá nie je ochrannou značkou, alebo priezviskom osoby, ktorá na to nevyjadrila svoj súhlas, nie je slovom ani slovami, ktoré sú všeobecne považované za vulgárne, alebo urážlivé. Tento jeho Nick-prezývka sa bude objavovať v inzercii na stránke www.topspolocnici.sk v konkrétnych sekciách ako napr.: TOP SPOLOČNÍK NA SPREVÁDZANIE DO SPOLOČNOSTI, alebo v inej sekcii, ktorú si zadávateľ inzercie vyberie a to pod jeho hlavnou-úvodnou prezentačnou fotkou.

  (e) Odoslanie vyplneného registračného formulára zo sekcie REGISTROVAŤ /kliknutím na Zaregistrovať/ je súčasne vyjadrením zadávateľa inzercie, že berie na vedomie a súhlasí s podmienkami inzercie-prevádzkového poriadku a vyhlásením, že všetky uvedené informácie, ktoré uviedol v registračnom formulári sú úplné a pravdivé. V prípade zistenia nepravdivých informácií, môže administrátor zadávateľovi inzercie zablokovať konto, až do vysvetlenia nezrovnalostí, alebo aktualizácie údajov za pravdivé resp. - Pozri tiež bod 3.2 písmeno-(d) tohto prevádzkového poriadku!

  V prípade zistenia nepravdivých informácií aj v samotnom inzertnom formulari, môže administrátor kompletne zmazať celú takúto inzerciu, alebo zablokovať konto, až do vysvetlenia nezrovnalostí, alebo aktualizácie údajov za pravdivé.

  Okrem toho si administrátor tohto portálu vyhradzuje právo na odmietnutie založenia Konta, keď to oprávnene ohrozuje bezpečnosť, alebo záujmy tohto inzertného portálu, alebo iných užívateľov.

  (f) Každý užívateľ môže byť na tomto portáli v jeden okamžik zaregistrovaný iba jedenkrát.

  (g) Registrácia konta je dobrovoľná a bezplatná.

 • 5.INZERCIA

  5.1. INZERÁTY:

  (a) VLOŽENIE INZERÁTU

  Po zaregistrovaní v registračnom formulári a prihlásení vašim Prihlasovacím menom-Loginom a Heslom na www.topspolocnici.sk, má zadávateľ inzercie možnosť pridať svoj inzerát. Kliknutím na: PRIDAŤ PONUKU sa mu zobrazia všetky sekcie, tu si vyberá do ktorej sekcie chce pridať svoj inzerát, po výbere sekcie znova klikne na PRIDAŤ PONUKU zobrazí sa mu inzertný formulár tu zadáva všetky údaje, ktoré chce zverejniť vo svojej inzercii, údaje nie sú povinné, ale je vhodné vyplniť čo najviac údajov-tým je Vaša inzercia zaujímavejšia a poskytne viacej informácii o vás, ktoré môžu zaujať vašich potencionálnych klientov/klientky. Po kompletnom vyplnení inzertného formulára a kliknutí na +Pridať ho odošlete. Komerčný-platený inzerát ako aj bezplatný inzerát bude vložený v systéme, ešte sa, ale nebudú zobrazovať na www.topspolocnici.sk

  Pozn.: Pod jedným prihlasovacím menom-loginom môžete naraz pridat niekolko inzerátov do rôznych sekcií. Po pridaní sú všetky inzeráty ako čakajúce na schválenie administrátorom.Môžete si ich pozreť v sekcii EDITOVAŤ PONUKY Administrátor si teda vyhradzuje právo Váš inzerát preveriť a v prípade porušenia našich Podmienok Inzercie-Prevádzkového Poriadku nemusí takýto inzerát akceptovať a môže ho vymazať!/

  (b) OBJEDNÁVKA PLATENÉHO INZERÁTU

  -Po vašom  odoslaní vyplneného inzertného formulára, treba pri platenom inzeráte uhradiť poplatok za inzerciu podľa platného cenníka. Platbu vykonajte do 5 pracovných dní! Pri platbe treba zadať variabilný symbol /je zároveň aj ID číslom vášho inzerátu/, aby sme mohli Vašu platbu identifikovať. Do správy pre príjemcu-poznámky transakcie, môžete zadať aj váš Názov-Nick/prezývku/ ponuky pod ktorou budete na portáli zverejnený. Výzvu k platbe za inzerciu s potrebnými údajmi na zaplatenie dostanete aj na svoj registračný email, ktorý ste uviedli na začiatku pri registrácii konta v registračnom formulári v sekcii REGISTROVAŤ. Ihneď ako sa objaví vaša platba na našom bankovom účte vo VUB a preverí sa Váš inzerát administrátorom, bude vaša inzercia zobrazená-zverejnená v najbližších 24 hodinách na našej webovej stránke, tým nadobudne objednávka inzerátu právnu záväznosť. Doba platnosti inzercie začína teda plynúť odo dňa zverejnenia inzerátu. Možnosti platby sú zatiaľ dostupné bankovým prevodom-platbou na náš účet. Ak preferujete platby pomocou služby PayPal napíšte nám na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Tento spôsob služby je zatial nedostupný, ale v prípade velkého záujmu uvažujeme o jeho spustení.

  V prípade porušenia našich Podmienok Inzercie-Prevádzkového Poriadku nemusí byť takýto inzerát zverejnený, dokonca dodatočne može byť vymazaný ak nedôjde k jeho náprave, bez nároku vrátenia už uhradeného poplatku za inzerciu!

  -Ak sa zadávateľ inzercie rozhodne po niekoľkých dňoch už takto zverejnený inzerát natrvalo vymazať, má na to právo, ale bez nároku vrátenia už uhradeného poplatku za inzerciu/ak bol inzerát platený/ten sa mu teda za zostávajúce obdobie, kedy mu mala skončiť platnosť inzerátu nevracia!

  Taktiež sa poplatok za inzerciu nevracia aj v prípade ak administrátor tohto portálu zistí, že zadávateľ inzercie zámerne uviedol pri registrácii konta v registračnom formulári falošné, alebo cudzie kontaktné údaje ako je Meno a priezvisko, alebo názov Podniku/Klubu, Fakturačnej adresy a pod., v takomto prípade bude inzerát ihneď vymazaný. V prípade uvedenia týhto falošných, alebo cudzích kontaktných údajov nie je vylúčená pre zadávateľa inzercie trestno-právna dohra! Pozri tiež bod 3.2 písmeno-(d) tohto prevádzkového poriadku!

   

  OBJEDNÁVKA BEZPLATNÉHO INZERÁTU - Váš bezplatný inzerát bude zverejnený až po schválení administrátorom do 24h.

   

  (c) ÚPRAVA-EDITOVANIE INZERÁTU a EDIT PROFILE.

  EDIT PROFILE: Po vašom prihláseni ako zadávateľ inzercie môžete aj editovať vaše registračné údaje, ktoré sú zobrazené na úvodnej strane portálu, ale vždy len po vašom prihlásení, kliknutím na Edit profile. Táto editácia je možná len ihneď po prihlásení tzn. ak kliknete po prihlásení na nejakú sekciu, nie je možné sa vrátiť a editovať vaše registračné údaje, musíte sa znova odhlásit a následne prihlásiť.

  EDITÁCIA INZERÁTU: Po prihlásení vašim Prihlasovacím menom-loginom a heslom môžete Váš inzerát kedykoľvek poupraviť v menu EDITOVAŤ PONUKY, aktualizovať svoje údaje vo svojom inzertnom formulári, pridať napríklad nové fotky, vymazať staré atď…toto môžete vykonať kliknutím na ikonku:EDITOVAŤ, ktorá sa nachádza pri každom vašom inzeráte v sekcii EDITOVAŤ PONUKY. Po tejto vašej editácii sa váš inzerát na chvíľku odstráni z portálu, administrátor preverí vašu editáciu a ihneď resp. do 24 hodín ho znovuzverejní-inzerát zaujme svoju pôvodnú pozíciu!

  OBNOVENIE-PREDĹŽENIE INZERÁTU Po skončení platnosti vášho inzerátu tzn. jeho expirácii, máte možnosť váš expirovaný inzerát znova obnoviť na ďalšie obdobie v sekcii EDITOVAŤ PONUKY, toto môžete vykonať kliknutím na ikonku šípočiek:OBNOVIŤ táto ikonka je zobrazená ihneď po expiracii vášho inzerátu. Na obnovenie expirovaného inzerátu máte 7 dní, po uplinutí tejto doby už nebude možné jeho obnovenie a inzerát sa automaticky vymaže z vašej sekcie EDITOVAŤ PONUKY.

  Pozn.: Inzerát možete aj kedykolvek ZMAZAŤ, či už počas doby keď je zverejnený na portáli, alebo aj po jeho expirácii v sekcii EDITOVAŤ PONUKY

  5.2. V INZERCII JE ZAKÁZANÉ:

  (a) Inzeráty nesmú obsahovať akékoľvek odkazy na žiadne podobné konkurenčné www stránky s podobnými inzertnými službami!

  (b) Je zakázané vkladať inzeráty za inú osobu.

  (c) Zadávateľ inzercie nesmie do svojej inzercie vkladať falošné fotografie, fotografie iných osôb, alebo fotografie skopírované z iných zdrojov. Musí ísť o originálnu fotku zadávateľa inzercie!

  (d) Obsah inzercie nesmie byť v rozpore s právnym poriadkom SR.

  (e) Zakazuje sa vkladať do vašej úvodnej-hlavnej prezentačnej fotky do všetkých sekcií portálu: textové a obrazové materiály s prvkami pornografie, fotografie s detailami genitálií a análu/pozri tiež bod 2.2 písmeno-(a)/. Zakázané je aj vkladať fotografie s prezentáciou násilia-všetky takéto fotky môžu byť administrátorom zmazané. VIDEOVIZITKA o Vás s prvkami pornografie, detailami genitálií a análu je vylúčená-zakázaná úplne!

  (f) Je zakázané používanie osobných a kontaktných údajov iných osôb, tiež je zakázané mať vo svojej inzercii v kontakte audiotextové číslo

  (g) V publikovaných inzerátoch sa nesmú používať vulgarizmy, alebo iné urážlivé a rasistické výrazy, inzeráty nesmú urážať ani inak poškodzovať užívateľov www.topspolocnici.sk, alebo iných osôb.

  (h) Je zakázané zverejňovať obsah, ktorý podporuje ilegálnu či kriminálnu činnosť.

  (i)  Publikovať obsah,vrátane fotografií, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi, morálnym a etickým kódexom.

  (j) Textový a obrazový obsah inzercie, nesmie porušovať autorské práva tretích strán.

 • 6.FINANČNÉ PODMIENKY

  6.1. CENNÍK

  (a) Cena za komerčnú inzerciu je stanovená podľa platného cenníka, ktorý je zobrazený po vašej registrácii a kliknutí na: PRIDAŤ PONUKU, následne je zobrazený aj vo vašom Inzertnom formulári v časti TOPovanie a Členstvo. Administrátor si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto ceny. Spoplatnené za bezkonkurenčne ceny sú sekcie: SPOLOČNÍK - TOP PONUKA PRE DÁMY, LUXUSNÉ PODNIKY A KLUBY a NAJLEPŠIE SEXSHOPY ostatné sekcie sú ZADARMO!

  (b) Platba za inzerciu je požadovaná ako platba vopred, musí byť pripísaná na náš účet do 5 pracovných dní.

  6.2. FAKTÚRA ZA INZERCIU

  (a) Zadávateľovi inzercie bude zaslaná faktúra za inzerciu Slovenskou poštou, alebo emailom až po jej vyžiadaní!

  (b) Pozri bod 3.2 písmeno-(d) tohto prevádzkového poriadku!

 • 7.REKLAMÁCIE

  (a) Pozri bod 3.2 písmeno-(g) tohto prevádzkového poriadku!

  (b) Prípadné námietky voči vystavenej faktúre, z dôvodu jej chybného vystavenia, musí zadávateľ inzercie reklamovať-vyjadriť písomne u administrátora portálu maximálne do 7 dní od doručenia faktúry, inak je námietka neopodstatnená. Táto námietka nemá vplyv na pozastavenie lehoty splatnosti, uhradenia poplatku za inzerciu!

 • 8.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  (a) Administrátor si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu ustanovení tohto prevádzkového poriadku v každom smere a bez potreby jeho zdôvodnenia a predchádzajúceho upozornenia.

  (b) Obidve zmluvné strany/Zadávateľ inzercie a Administrátor tohto portálu/ sa zaväzujú nepodávať osobné údaje, získané v rámci spolupráce, tretej osobe s výnimkou: Pozri bod 4 písmeno-(b).

  (c) Podmienky inzercie-Prevádzkový poriadok sa stáva záväzne platným odo dňa uverejnenia na tomto portáli.

  (d) Odoslaním inzerátu na server www.topspolocnici.sk, zadávateľ inzercie potvrdzuje, že si  prečítal všetkých 8 Podmienok inzercie/Prevádzkového poriadku/ a bezvýhradne s nimi súhlasí!

TOP SPOLOČNÍK PRE DÁMY NA FLIRT/SEX

TOP SPOLOČNÍK PRE DÁMY DO SPOLOČNOSTI